მომსახურების სფეროები
ICQE
კითხვა პასუხი
პასუხი:
  1. ფინანსური აღრიცხვის მიზნებისთვის აქტივის ბალანსიდან ჩამოსაწერად, როგორც წესი, დგება ე.წ. `დეფექტური აქტი~, რომლის `გასამაგრებლად~ სასარგებლოა სპეციალისტის დასკვნა. რაც შეეხება საგადასახადო აღრიცხვას, თუ კომპიუტერი ძირითადი საშუალებების შესაბამის ჯგუფშია ჩართული და ამ ჯგუფში კიდევ არის დარჩენილი სხვა ძირითადი საშუალებები, მაშინ კომპიუტერის ღირებულება ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითება საამორტიზაციო ანარიცხების სახით – ზუსტად ისევე, როგორც ეს მოხდებოდა, კომპიუტერს გამართულად რომ ემუშავა. თუ ამ ჯგუფში სხვა ძირითადი საშუალებები არ არის, მაშინ მისი `ნარჩენი ღირებულება~ (კომპიუტერის ლიკვიდაციის შემთხვევაში) გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან.
  2. ხოლო თუ კომპიუტერი სასაქონლო-მატერიალური მარაგის შემადგენელი ნაწილია, მაშინ მის ჩამოსაწერად საგადასახადო ორგანოს მოწვევა დაგჭირდებათ.
  3. მივლინების ბლანკის~ ფორმა ან მისი საერთოდ არსებობა რომელიმე ნორმატიული აქტით არ მოითხოვება. მოითხოვება დანახარჯის დადასტურება რაიმე დოკუმენტით. ამდენად, თუ ეს ფაქტი რაიმე სხვა დოკუმენტით დასტურდება, მივლინების ბლანკის დაუმოწმებლობა დარღვევა არ არის.
  4. თქვენს კითხვაში აღწერილი საკითხები სწორედ ხელშეკრულებით განსასაზღვრი საკითხებია და, შესაბამისად, დარღვევას არ წარმოადგენს.
კითხვა:
არასამეწარმეო იურიდიული პირი, წესდების თანახმად, ვალდებულია შექმნას ხელსაყრელი გარემო მეღვინეობის, მევენახეობის, ტურიზმისა და მათ მარკეტინგთან დაკავშირებული საქმიანობისთვის. ამ მიზნით, აწყობს გამოფენებს, დეგუსტაციებს, კონკურსებს, იღებს მონაწილეობას (წევრი კომპანიების სახელით) საერთაშორისო გამოფენებში, ღვინის პროდუქციის რეკლამირების და შემდგომში დაფინანსების მოზიდვის მიზნით. არასამეწარმეო პირის ძირითადი შემოსავლებია საწევრო შემონატანები, არა აქვს მოგება, გარდა საწევროებისა:
  • საერთაშორისო და ადგილობრივ გამოფენებზე და ფესტივალზე მონაწილეობისთვის საჭირო ხარჯებს ანაზღაურებს ღვინის კომპანია, რომლის პროდუქციაც ამ არასამეწარმეო პირს გააქვს ფესტივალზე ან გამოფენაზე (პროდუქცია გადაეცემა მინდობილობით საბაჟოზე, რის შემდეგაც პროდუქციის განბაჟება ხდება არასამეწარმეო იურიდიული პირის სახელზე (თუმცა პროდუქცია ჩვენს საკუთრებაში არ გადმოდის). ამასთან, ღვინის კომპანიების მიერ ხდება არასამეწარმეო იურიდიული პირისთვის გამოფენაში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯების ასანაზღაურებელი თანხის ჩარიცხვა, რომელიც არ აღემატება გასაწევ ხარჯებს.
  • საერთაშორისო ორგანიზაციის დაფინანსებით, არასამეწარმეო პირი აწყობს ღვინის გამოფენას. დაფინანსების თანხა გათვლილია გამოფენის ორგანიზების ხარჯებისა და ხელფასებისთვის.
ვინაიდან ვართ არასამეწარმეო იურიდიული პირი და ჩვენი საქმიანობა არ ცდება წესდებით გათვალისწინებული საქმიანობების სფეროებს, გვაინტერესებს, ზემოთ ჩამოთვლილ ორ შემთხვევაში გაწეული საქმიანობა მიიჩნევა თუ არა ეკონომიკურ საქმიანობად და იბეგრება თუ არა დღგ-ით?

პასუხი:
თქვენ მიერ აღწერილი საქმიანობა (ორივე შემთხვევაში) ატარებს ეკონომიკური საქმიანობის ნიშნებს. ამდენად, არსებობს იმის რისკი, რომ ეს ოპერაციები დაიბეგროს დღგ-ით. რამდენადაც არ ვიცნობთ კონკრეტული ოპერაციის კონკრეტულ ნიუანსებს, უფრო ზუსტი პასუხის გაცემა გვიჭირს, თუმცა, ამ ნიუანსებიდან გამომდინარე, ეს შეიძლება იყოს ან არ იყოს ეკონომიკური საქმიანობა და ამიტომ – დაიბეგროს ან არ დაიბეგროს დღგ-ით.

გვერდის ბმული
X
პრომო პროდუქტები
ალტერნატიული აუდიტი წარმოადგენს შემოსავლების სამსახურის პროექტს, რომელიც გულისხმობს ”როიალ აუდიტის”  მიერ ეკონომიკური სუბიექტის საგადასახადო შემოწმებას შემოსავლების სამსახურის მიერ
[ სრულად ]
კურსი ”საბანკო საქმე უფასო სტაჟირებით” განკუთვნილია როგორც ეკონომიკური, ასევე არაეკონომიკური განათლების მქონე მსმენელთათვის, რომელთაც
[ სრულად ]
,,კვალიფიკაციური განათლების საერთაშორისო ცენტრი” აუდიტორებსა და ბუღალტრებს სთავაზობს ახალ პროდუქტს - ,,პრაქტიკული აუდიტი”.
[ სრულად ]
შემთხვევითი ფოტო

ჩვენი პარტნიორები


icqe.ge

icqe.ge

icqe.ge