მომსახურების სფეროები
ICQE
კითხვა პასუხი
კითხვა:
საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებებისა და ფინანსთა მინისტრის #996 ბრძანების მუხლი #32, მოგების დეკლარაციის მე-40 გრაფაში კაპიტალიზებადი ხარჯი უნდა ვაჩვენოთ ნაზარდი ჯამით, თუ მხოლოდ მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის მონაცემები? ასევე, ეს დეკლარაცია ეხება თუ არა 2010 წლის ანგარიშგებას?

პასუხი:

  1. ჩვენი აზრით, საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციის მე-40 და მოგების გადასახადის დეკლარაციის 42-ე გრაფებში კაპიტალიზებადი ხარჯები უნდა აისახოს შესაბამისი წლის (მიმდინარე) მონაცემებით, რამდენადაც ეს დეკლარაციები წარმოადგენს ანგარიშგებას საგადასახადო წელს მომხდარი მოვლენების შესახებ. ამასვე მიუთითებს აღნიშნული ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 41.5-ე მუხლის `ჟ~ ქვეპუნქტის სიტყვები - `...საანგარიშო პერიოდში გაწეული...~
  2. რამდენადაც 2011 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი საგადასახადო კოდექსის შესაბამისი დებულებები განსხვავდებოდა ახალი საგადასახადო კოდექსის დებულებებისგან, ვფიქრობთ, 2010 წლის საშემოსავლო/მოგების გადასახადის დეკლარაციები `ძველი~ ფორმით უნდა შეივსოს.

კითხვა:

ფინანსთა მინისტრის #996 ბრძანების საფუძველზე, მუხლი #25-ის მიხედვით, ჩამოყალიბდა სასაქონლო ზედნადების შევსების და გამოყენების წესები, თუმცა, ამ ინსტრუქციაში არ არის განმარტებული, თუ რამდენად შესაძლებელია ამ სასაქონლო ზედნადების გამოყენება მოსახლეობიდან საქონლის შეძენის ან სასოფლო-სამეურნეო საქონლის შეძენა, ანუ ანაცვლებს თუ არა იგი ძველი სასაქონლო ზედნადების ფორმა #2 -ის მოთხოვნებს?

პასუხი:

საგადასახადო კოდექსის 286.5-ე მუხლის თანახმად, 286.1-ე მუხლით განსაზღვრული ჯარიმა არ გამოიყენება ზოგიერთი ოპერაციის განხორციელებისას, მათ შორის, საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პირველადი (სამრეწველო გადამუშავებამდე – სასაქონლო კოდის შეცვლამდე) პროდუქციის ტრანსპორტირების ან მიწოდების დროს. თუმცა, ეს არ ათავისუფლებს მყიდველს 286.3-ე მუხლით განსაზღვრული სანქციისგან, თუნდაც აღწერილი ოპერაციებით შეძენილი საქონლის გამოვლენისას. ამ შემთხვევაში, მყიდველს მოეთხოვება `პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის~ ქონა, რომლის რაობაც განსაზღვრულია საგადასახადო კოდექსის 72-ე მუხლით:
  1. პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი არის წერილობითი დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია სამეურნეო ოპერაციის მონაწილე მხარეთა იდენტიფიცირება, აქვს თარიღი, მოიცავს მიწოდებული საქონლის/გაწეული მომსახურების ჩამონათვალსა და ღირებულებას;
  2. პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი დგება არანაკლებ ორ იდენტურ ეგზემპლარად, რომლებიც რჩება სამეურნეო ოპერაციის მონაწილე მხარეებთან.
  3. პირი ვალდებულია პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი შეინახოს იმ კალენდარული წლის დამთავრებიდან, რომელსაც იგი მიეკუთვნება, არანაკლებ 6 წლის განმავლობაში.
უნდა შევნიშნოთ, რომ ახალი საგადასახადო კოდექსის საფუძველზე გამოცემული ნორმატიული აქტები აღარ ითვალისწინებს `გამარტივებული ზედნადების~ არსებობას.
აქედან გამომდინარე, თქვენ მიერ აღწერილ ოპერაციებში სასაქონლო ზედნადების ნაცვლად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს რაიმე სხვა ფორმის დოკუმენტი, რომელიც დააკმაყოფილებს 72-ე მუხლით განსაზღვრულ პირობებს.

გვერდის ბმული
X
პრომო პროდუქტები
ალტერნატიული აუდიტი წარმოადგენს შემოსავლების სამსახურის პროექტს, რომელიც გულისხმობს ”როიალ აუდიტის”  მიერ ეკონომიკური სუბიექტის საგადასახადო შემოწმებას შემოსავლების სამსახურის მიერ
[ სრულად ]
კურსი ”საბანკო საქმე უფასო სტაჟირებით” განკუთვნილია როგორც ეკონომიკური, ასევე არაეკონომიკური განათლების მქონე მსმენელთათვის, რომელთაც
[ სრულად ]
,,კვალიფიკაციური განათლების საერთაშორისო ცენტრი” აუდიტორებსა და ბუღალტრებს სთავაზობს ახალ პროდუქტს - ,,პრაქტიკული აუდიტი”.
[ სრულად ]
შემთხვევითი ფოტო

ჩვენი პარტნიორები


icqe.ge

icqe.ge

icqe.ge